Transparència

A la Fundació ESMEN un dels nostres valors amb els quals estem compromesos és la transparència amb la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establers per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

Organigrama

Patronat

Estatuts

Pla estratègic

Carta de servei LLar-residència Albatros

Carta de servei del SOI La Gavina

Carta de servei del STO La Gavina

Codi ètic

Memòria d’activitats 2022

Informe auditoria 2022

Comptes anuals 2022

Memòria d’activitats 2021

Comptes anuals 2021

Informe auditoria 2021

Memòria d’activitats 2020

Comptes anuals 2020

Informe auditoria 2020

Memòria d’activitats 2019

Comptes anuals  2019

Informe auditoria 2019

Pla de contingència Covid-19

Memòria d’activitats 2018

Comptes anuals  2018

Balanç social 2018

Informe auditoria 2018

Comptes anuals 2017

Informe auditoria 2017

Memòria d’activitats 2017