Transparència

A la Fundació ESMEN un dels nostres valors amb els quals estem compromesos és la transparència amb la societat. Per aquest motiu i per donar compliment a la llei 19/2013, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; a la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública, i bon govern; i a l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establers per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, posem a la vostra disposició la següent informació:

Comptes anuals

Informe auditoria

Memòria d’activitats

Estatuts

Organigrama

Patronat

Pla estratègic

0